Top 10 Richest Indin Actors 2022

Top 10 Richest Indin Actors 2022

10. Nagarjuna - $125M

10. Nagarjuna - $125M

9. Saif Ali Khan - $170M

9. Saif Ali Khan - $170M

8. Ram Charan - $175M

8. Ram Charan - $175M

7. Jeelendra - $200M

7. Jeelendra - $200M

6. Amir Khan - $235M

6. Amir Khan - $235M

5. Akshay Kumar  $290M

5. Akshay Kumar  $290M

4. Salman Khan - $315M

4. Salman Khan - $315M

3. Hrithik Roshan   $370M

3. Hrithik Roshan   $370M

2. Amitabh Bachchan  $440M

2. Amitabh Bachchan  $440M

1. Shahrukh Khan - $750M

1. Shahrukh Khan - $750M