The 10 Best Restaurants in New York (NYC) Right Now

10. Oxomoco

9. Ugly Baby

8. Sushi Nakazawa

7. Gramercy Tavern

6. Atoboy

5. Rezdôra

4. Gage & Tollner

3. Dhamaka

2. Crown Shy

1. Kochi